Krepšelis

Suma: 957 

Jums priklauso nemokamas pristatymas Lietuvoje! 🥑

KrepšelisApmokėjimas

Prekių pirkimo-pardavimo sąlygos

1.1. E-parduotuvė – elektroninė avokadobaldai parduotuvė, pasiekiama adresu https://www.avokadobaldai.lt

1.2. Klientas – Parduotuvėje prekes, taip pat su jomis susijusias paslaugas perkantis asmuo.

1.3. Pardavėjas – UAB „Avokado Baldai“, juridinio asmens kodas 306160349, registruotos buveinės adresas Varnės g.9a-3, Vilnius, Lietuvos Respublika, banko sąskaitos Nr. LT767290099065709200, tel. +37063602018, el. paštas info@avokadobaldai.lt, kai prekės įsigyjamos E-parduotuvėje ar elektroninių ryšių priemonėmis – telefonu arba el. paštu.

1.4. Parduotuvė – E-parduotuvė.

1.5. Sutartis – Pardavėjo ir Kliento sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis.

1.6. Taisyklės – šios prekių pirkimo–pardavimo sąlygos.

1.7. Vartotojas – Klientas fizinis asmuo, prekes iš Parduotuvės, taip pat su jomis susijusias paslaugas perkantis savo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti, su verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais.

2.1. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pardavėjo ir Kliento teises ir pareigas, prekių ir su jomis susijusių paslaugų įsigijimo, apmokėjimo už jas bei jų pristatymo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių ir su jomis susijusių su paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas.

2.2. Prekes ir su jomis susijusias paslaugas Klientas gali įsigyti tik sutikęs ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, kurios taip pat skelbiamos adresu https://www.avokadobaldai.lt./taisykles/, bei Pardavėjo privatumo politika, kuri skelbiama adresu https://www.avokadobaldai.lt/privatumo-politika. Sutikęs su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika Klientas patvirtina, kad su šiais dokumentais susipažino ir įsipareigoja jų laikytis, taip pat laikoma, kad Klientas yra tinkamai informuotas apie Kliento asmens duomenų tvarkymą ir jo, kaip duomenų subjekto, teises.

2.3.Visos pirkimo–pardavimo sąlygos pateikiamos prieš sudarant Sutartį. Sudarius Sutartį laikoma, kad Klientas su šiomis Taisyklėmis ir Pardavėjo privatumo politika susipažino raštu.

3.1. Sutartis tarp Kliento ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai:

3.1.1. Prekes užsakant E-parduotuvėje, Klientas, laikydamasis E-parduotuvėje pateikiamų instrukcijų, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, užpildo privalomą pateikti informaciją, patvirtina savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis ir Pardavėjo privatumo politika, pasirenka apmokėjimo būdą ir užsako prekes, taip pat su jomis susijusias paslaugas, o Pardavėjas patvirtina prekių, taip pat su jomis susijusių paslaugų užsakymą, atsiųsdamas prekių užsakymo informaciją ir patvirtinimo pranešimą Kliento nurodytu el. paštu.

3.1.2. Prekes užsakant kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (telefonu ar elektroniniu paštu), Klientas elektroniniu paštu gauna Pardavėjo išrašytą sąskaitą, pagal kurią sumoka visą prekių kainą arba Pardavėjo sąskaitoje nurodytą avansą.

3.2. Pardavėjas gali atsisakyti patvirtinti Kliento užsakymą, jeigu Klientas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Kliento norimos prekės ar dėl kitų priežasčių. Pardavėjui atsisakius patvirtinti Kliento užsakymą, Kliento sumokėtas avansas grąžinamas Klientui.

3.3. Patvirtinus Kliento užsakymą, Pardavėjas pradeda vykdyti užsakymą.

3.4. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Klientui teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir suteikiamos su jomis susijusios paslaugos bei Klientas visiškai atsiskaito už perduotas prekes ir suteiktas su jomis susijusias paslaugas.

4.1. Prekių ir paslaugų kainos nurodomos eurais (Eur) su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.

4.2. Prekės Klientui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

4.3. Už prekes galima atsiskaityti:

4.3.1. Iškart pateikus užsakymą naudojantis elektronine bankininkyste, kai prekės užsakomos E-parduotuvėje

4.3.2. Grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu

4.3.3. Mokėjimo pavedimu prekes įsigyjant E-parduotuvėje.

4.4. Pardavėjas tam tikroms prekėms gali pareikalauti Klientą sumokėti avansą, kurio dydis nurodomas užsakymo pateikimo metu. Likusi suma sumokama Taisyklių 4.3 punkte nustatyta tvarka. Kai privalomas avansas, Užsakymas pradedamas vykdyti ir Sutartis laikoma sudaryta tik sumokėjus avansą (išskyrus atvejus, kai Klientas sumoka visą prekės kainą). Avansas privalomas:

4.4.1. Pateikiant užsakymą elektroninėmis ryšio priemonėmis, kai avansas nurodomas užsakymo pateikimo metu.

4.5. Klientui nesumokėjus avanso nustatytu terminu, laikoma, kad Klientas atsisakė Sutarties.

4.6. Pardavėjas išsaugo nuosavybės teises į prekes iki visiško apmokėjimo už jas ir prekių atsiėmimo arba perdavimo Kliento pasirinktam vežėjui, jei Klientas prekių vežimą organizuoja pats. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Klientui nuo prekių pristatymo jam arba perdavimo Kliento pasirinktam vežėjui, jei Klientas prekių vežimą organizuoja pats.

4.7. Pardavėjui nustačius kainos klaidą Parduotuvėje ar Klientui pateiktoje sąskaitoje, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą, jeigu Klientas pagal klaidingą kainą pateikė užsakymą. Tokiu atveju Klientas turi teisę per 5 (penkias) dienas nuo Pardavėjo pranešimo apie kainos klaidą gavimo atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už teisingą kainą. Klientui atsisakius pakartotinai patvirtinti užsakymą už teisingą kainą, laikoma, kad Klientas atsisakė Sutarties ir Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų grąžina Klientui jo sumokėtas pinigų sumas.

5.1. Užsakydamas prekes Klientas gali pasirinkti vieną iš šių prekių pateikimo būdų: (i) pasinaudoti Pardavėjo teikiama mokama prekių pristatymo paslauga arba (ii) atsiimti prekes nemokamai iš Prekių atsiėmimo centro.

5.2. Jei Klientas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo paslaugą:

5.2.1. Klientas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir savo telefono numerį;

5.2.2. Klientas privalo prekes priimti pats. Priimdamas prekes Klientas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jeigu Klientas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Kliento nurodytu adresu, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui;

5.2.3. Prekės pristatomos iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininė transporto priemonė;

5.2.4. Į prekių pristatymo paslaugos mokestį neįeina prekių surinkimas – šią paslaugą Klientas gali užsisakyti papildomai.

5.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą iš Prekių atsiėmimo centro:

5.3.1. Užsakytas prekes Klientas privalo atsiimti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Klientą elektroniniu paštu ar telefonu, kad prekes galima atsiimti;

5.3.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo atstovui (partneriui) pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

5.4. Prekių perdavimą – priėmimą Šalys (Pardavėjo atstovas (partneris) ir Klientas arba asmuo, galintis Pirkėjo vardu priimti prekes), patvirtina parašais ant atitinkamų prekes lydinčių ir Pardavėjo pateiktų dokumentų.

5.5. Prekių pateikimo metu Klientas (arba asmuo, galintis Kliento vardu priimti prekes) privalo apžiūrėti prekes (esant galimybei dalyvaujant prekes perdavusiam asmeniui) ir pasirašyti prekių perdavimo – priėmimo bei kitus Pardavėjo nurodytus dokumentus. Pastebėjęs prekių ir (ar) jų pakuotės trūkumus (nubrozdinimus, įbrėžimus ir kitus išoriškai matomus trūkumus, taip pat neatitikimus užsakymo sąlygoms ir kt.), Klientas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją raštu ir, esant galimybei, išsaugoti prekių pakuotę.

5.6. Jeigu Klientui nepavyksta įteikti prekių (kai Klientas pasirenka Taisyklių 5.2 punkte numatytą prekių pateikimo būdą), Pardavėjas susisiekia su Klientu dėl kito prekių pristatymo laiko ir (ar) būdo ir pakartotinio prekių pristatymo paslaugos apmokėjimo. Jeigu Klientui vis tiek nepavyksta įteikti prekių, Pardavėjas praneša Klientui elektroniniu paštu apie pareigą atsiimti prekes iš atitinkamo Prekių atsiėmimo centro ir nurodo jų atsiėmimo terminą, laiką, vietą ir (ar) kt. sąlygas. Klientas už kiekvienos prekės sandėliavimą privalo mokėti Pardavėjui po 5,00 EUR (penkis eurus 00 ct) už kiekvieną dieną iki prekių atsiėmimo dienos. Jeigu Klientas neatsiima prekių ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, Kliento užsakymas anuliuojamas, o Klientui per 5 (penkias) dienas grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, ir prekių sandėliavimo išlaidas.

5.7. Pardavėjas pateikia prekes Klientui www.devas.avokadobaldai.lt ir (ar) prekės aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs ir netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Klientas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pateikimo terminai gali vėluoti. Tokiu atveju Pardavėjas privalo nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pateikimo terminus ir, esant poreikiui, kitas sąlygas.

5.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

6.1. Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties, iki prekės pristatymo, taip pat per 365 kalendorines dienas nuo prekės gavimo (pristatymo) dienos arba (ii), jeigu Vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo paskutinės prekės gavimo (pristatymo) dienos, arba (iii), jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo paskutinės partijos ar dalies gavimo dienos atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis (E-parduotuvėje, telefonu, elektroniniu paštu) sudarytos Sutarties, išskyrus jeigu prekė laikoma individuali ir dar nėra perduoda Vartotojui. Vartotojas elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos Sutarties gali atsisakyti elektroniniu paštu info@devas.avokadobaldai.lt atsiųsdamas laisvos formos pranešimą apie Sutarties atsisakymą, iš kurio būtų aiškus Vartotojo ketinimas atsisakyti Sutarties. Atsisakydamas Sutarties, Vartotojas taip pat turi Pardavėjui pateikti pirkimo dokumentus (sąskaitą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekį ir kt.), pridėdamas jų kopiją prie elektroniniu paštu siunčiamo pranešimo apie Sutarties atsisakymą.

6.2. Vartotojui pranešimą apie Sutarties atsisakymą pateikus elektroninių ryšių priemonėmis, prekė privalo būti išsiųsta Pardavėjui ne vėliau kaip per Sutarties atsisakymo laikotarpį, numatytą Taisyklių 6.1 punkte, su Pardavėju suderinus įteikimo laiką. Už tinkamą prekės supakavimą grąžinimui atsakingas Vartotojas. Tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos tenka Vartotojui, nebent Pardavėjas nurodo kitaip.

6.3. Pinigai už grąžinamą prekę, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, o jei mokėjimas atliktas ne mokėjimo pavedimu – į Vartotojo pranešime apie Sutarties atsisakymą nurodytą sąskaitą, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią Pardavėjas gavo vartotojo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, o jeigu prekė buvo pristatyta Vartotojui – nuo tos dienos, kai prekė yra grąžinama Pardavėjui.

6.4. Vartotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties tik tais atvejais, jeigu laikomasi ir Taisyklių 7.3.1–7.3.3 papunkčiuose nurodytų sąlygų.

 

 

7.1. Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Vartotojas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekę keisti ar grąžinti gali taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Prekės, kurios buvo pagamintos pagal Vartotojo pateiktas specifikacijas arba buvo gamintos pritaikant jas individualiems Vartotojo poreikiams (nestandartiniai išmatavimai, užvalkalo spalva, lova su pasirinktu audiniu ir pan.), taip pat prekės, kurių keitimo ar grąžinimo galimybės nenumato teisės aktai arba kurios gali būti keičiamos ar grąžinamos tik Pardavėjo sutikimu, negali būti keičiamos ar grąžinamos, išskyrus, jeigu Pardavėjas nurodo kitaip.

7.3. Keisdamas ar grąžindamas kokybiškas prekes Vartotojas privalo laikytis šių reikalavimų:

7.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, nepažeistoje pakuotėje.

7.3.2. Grąžinama prekė turi būti nenaudota, neišpakuota, nepraradusi prekinės išvaizdos, išsaugojusi vartojamąsias savybes, nesugadinta.

7.3.3. Grąžinama prekė turi būti visos ir tokios pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo gauta Vartotojo.

7.3.4. Keičiama ar grąžinama prekė turi būti su jos įsigijimą patvirtinančiais dokumentais (sąskaita, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašu, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekiu ir kt.) ir Prekės grąžinimo aprašu, kurį Avokado Baldai atstovas užpildys keitimo ar grąžinimo metu.

7.3.5. Prekė nepatenka į prekių, kurios negali būti keičiamos ar grąžinamos, nurodytų Taisyklių 7.2 punkte, sąrašą.

7.4. Pardavėjas nepriima Taisyklių 7.3 reikalavimų neatitinkančių prekių ir prekių, nurodytų Taisyklių 7.2 punkte, taip pat negrąžina Vartotojo už tokią prekę sumokėtų pinigų.

7.5. Keisdamas ar grąžindamas kokybišką prekę, Vartotojas sutinka, kad keičiama ar grąžinama prekė dar kartą būtų įvertinama Pardavėjo atstovų. Pardavėjo prašymu, Vartotojas turi sudaryti galimybę įvertinti prekę pristatymo ar kitoje jos buvimo vietoje. Prekei neatitikus šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Vartotojui. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant turi susisiekti su Vartotoju jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo Vartotojui būdo. Jei keičiama ar grąžinama prekė neatitinka šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, o Vartotojas atsisako priimti jam grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Vartotojui dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių, Pardavėjas saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Pardavėjo susisiekimo ar bandymo susisiekti su Vartotoju dėl prekės perdavimo būdo dienos.

7.6. Pinigai už grąžinamą prekę, atitinkančią Taisyklių 7.3 punkto reikalavimus, grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

7.7. Keičiant ar grąžinant prekę, pinigai už suteiktas papildomas paslaugas (pavyzdžiui, pristatymo mokestis, pakartotinio pristatymo mokestis ir t.t.) negrąžinami.

7.8. Prieš keisdamas ar grąžindamas prekę Vartotojas susisiekia su elektroninio ryšio priemonėmis (E- parduotuvėje, telefonu ar elektroniniu paštu), telefonu +37063602018 arba elektroniniu paštu info@avokadobaldai.lt ir suderina prekės keitimo ar grąžinimo sąlygas.

7.9. Dėl kokybiškų prekių grąžinimo privalote susisiekti per 14 d

7.10. Vartotojas turi sumokėti už prekės grąžinimo arba keitimo išlaidas, jei prekė keičiama arba grąžinama ne dėl Pardavėjo kaltės, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės keičiamos arba grąžinamos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Vartotojui jo patirtas keitimo arba grąžinimo išlaidas, išskyrus taisyklėse numatytas išimtis.

8.1. E-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realios prekių formos ir spalvos dėl Kliento naudojamo vaizduoklio ar kitų elektroninių prietaisų ypatybių.

8.2. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Klientas turi teisės aktuose nustatytas teises.

8.3. Garantijos galiojimo laikotarpiu Klientas gali reikalauti nemokamai pašalinti prekės trūkumus, pakeisti nekokybišką prekę analogiška ar kita kokybiška preke, reikalauti sumažinti prekės kainą arba grąžinti prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Klientas neturi teisės nutraukti Sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis. Jei Klientas pageidauja keisti nekokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Klientas sumoka padidėjusios kainos skirtumą.

8.4. Vykdant prekės pakeitimą, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o jeigu prekė turi būti gaminama – 33 (trisdešimt tris) darbo dienas nuo Kliento užsakymo priėmimo dienos.

8.5. Prieš grąžindamas prekę Klientas susisiekia su elektroninio ryšio priemonėmis (E-parduotuvėje, telefonu ar elektroniniu paštu), telefonu +37063602018 arba elektroniniu paštu info@avokadobaldai.lt ir suderina prekės grąžinimo sąlygas.

8.6. Prieš keisdamas prekę, Pardavėjas turi teisę ją įvertinti Taisyklių 7.5 nustatyta tvarka

9.1. Prekėms suteikiama 24 (dvidešimt keturių mėnesių) garantija, nebent Pardavėjas nurodė kitaip.

9.2. Garantija suteikiama tik pateikus šiuos pirkimo dokumentus: pirkimo–pardavimo sutartį, pinigų apmokėjimo kvitą ir gamintojo baldų etikečių nuotraukas.

9.3. Apie pastebėtą defektą baldo naudojimo metu prašome pranešti garantinis@avokadobaldai.lt ar telefonu +37063602018. Apie sprendimą nedelsdami informuosime Jus Jūsų nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis mažmeninės prekybos taisyklėmis.

9.4. Prekės komercinės garantijos terminas ir jos taikymo sąlygos yra nurodytos prekės instrukcijoje, kurią Klientas gauna kartu su preke, ar kitame atskirame dokumente, pridėtame prie prekės. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės pristatymo dienos ar perdavimo Klientui, jei jis prekę atsiima pats.

9.5. Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis tai prekei nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekės pirminės pristatymo ar perdavimo Klientui datos. Laikotarpis, kurio metu Klientas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie garantijos termino.

9.6. Prekės naudojimo rekomendacijos ir bendrosios garantinio aptarnavimo sąlygos pateikiamos kartu su preke.

9.7. Pardavėjas Klientui išaiškino ir Klientui suprantama, kad naujas čiužinys ar baldai, kaip ir visi nauji daiktai (pvz., batai), turi specifinį kvapą, kuris atsiranda naudojant naujas žaliavas, tokias kaip: poliuretanas, lateksas, audiniai ir t.t. Tai yra nekenksminga žmogaus sveikatai ir ilgainiui išnyksta.

9.8. Pardavėjo prekės (pavyzdžiui, čiužiniai, antčiužiniai, pagalvės) yra higienos prekės. Esant pažeistai polietileno pakuotei, keitimas ir (ar) grąžinimas, įskaitant prekės išbandymo laikotarpiu, negalimas (galioja čiužiniams be apsauginio ar higieninio užvalkalo).

9.9. Juridiniams asmenims garantija negalioja.